ESG
Communication

ESG kampane, na rozdiel od tradičných kampaní, kladú primárne dôraz na environmentálne, sociálne a etické aspekty podnikania. S našimi klientmi spolupracujeme na nastavovaní jasných a merateľných ukazovateľov, ktoré môžu využiť v internej aj externej komunikácii ESG. V rámci našej služby ESG Communication pripravujeme komunikačné stratégie šité na mieru, ktoré sú založené na dátach, behaviorálnom prístupe a dopadoch na biznis.


Anna Michalková

Anna Michalková

Head of Public Affairs

Kampaniam so spoločenským presahom sa venujeme už dlhodobo a ESG vnímame nielen ako regulačnú povinnosť, ktorá prichádza z EÚ, ale tiež ako príležitosť pre múdre firmy, ktorým záleží na svojej reputácii.

ESG je nový reputačný index

ESG kampane, na rozdiel od tradičných kampaní, kladú primárne dôraz na environmentálne, sociálne a etické aspekty podnikania. S našimi klientmi spolupracujeme na nastavovaní jasných a merateľných ukazovateľov, ktoré môžu využiť v internej aj externej komunikácii ESG. V rámci našej služby ESG Communication pripravujeme komunikačné stratégie šité na mieru, ktoré sú založené na dátach, behaviorálnom prístupe a dopadoch na biznis.


Prečo je dôležité komunikovať ESG?

Tlak na udržateľnosť zo strany spotrebiteľov, ale aj budúcich zamestnancov neustále narastá. Zákazníci aj potenciálni zamestnanci už firmy nevnímajú len cez ich produkt alebo službu, ale očakávajú, že sa budú viac angažovať v oblasti ekológie aj v spoločenských otázkach. Od miery naplnenia ich očakávaní potom závisí aj biznisový úspech.

5 hlavných dôvodov, pre ktoré sa oplatí investovať do ESG komunikácie:

1. ESG podporuje biznisový rast

Spoločnosti, ktoré sú lídrami v oblasti ESG, majú nadpriemernú ziskovosť a dosahujú vyššie celkové výnosy pre akcionárov.

2. ESG je nový reputačný index firiem

Dobrá reputácia a prilákanie a udržanie talentov sa najčastejšie uvádzajú ako spôsoby, ktorými ESG programy zlepšujú finančnú výkonnosť firiem.

3. ESG vplýva na správanie zákazníkov

Podľa prieskumu Ako sa máte, Slovensko? považuje viac ako polovica spotrebiteľov za dôležité, aby sa firma, od ktorej nakupujú, verejne zaviazala k environmentálnej udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti v rámci svojej činnosti.

4. ESG láka talenty

Udržateľnosť je pre ľudí podstatná aj vo vzťahu k zamestnaniu. Pre polovicu ľudí z prieskumu Ako sa máte, Slovensko je pri výbere zamestnania dôležité, či firma koná spoločensky a environmentálne zodpovedne.

5. ESG pomáha manažovať regulačnú záťaž aj krízovú komunikáciu

Viaceré analýzy poukazujú na to, že spoločnosti, ktoré majú silné výsledky v oblasti ESG sú vnímané ako odolnejšie v krízových situáciách a ľahšie zvládajú implementovať nové požiadavky zo strany regulačných orgánov.

Nezáleží iba na tom, či ESG robíte, ale aj na tom, ako ho komunikujete.

Dáta potvrdzujú, že slovenskej verejnosti na ESG komunikácii záleží

Aj slovenskí spotrebitelia vnímajú vývoj v oblasti environmentálnej a spoločenskej zodpovednosti, čo dokazujú najnovšie dáta prieskumu Ako sa máte, Slovensko? Výskum Ako sa máte, Slovensko? je reprezentatívny pre populáciu Slovenska. Zber dát sa uskutočnil v marci 2024 online metódou dopytovania prostredníctvom MNFORCE SK panelu na vzorke 1000 respondentov vo veku 18+ a dodržiava prísne ESOMAR štandardy kvality. Autormi projektu sú Sociologický ústav SAV, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, prieskumná agentúra MNFORCE a komunikačná agentúra Seesame.


Čo vám vieme ponúknuť

ESG reporty nemusia byť len povinnou jazdou. Vďaka dobre nastavenej komunikácii môže byť jedným z hlavných hnacích motorov firemnej reputácie a biznisu.

ESG Benchmarkingová analýza

ESG Storytelling report

Social Impact Strategy

ESG Stakeholder Mapping

Tréningy

Ako sa vyhnúť greenwashingu v ESG komunikácii?

Strategická komunikácia a ESG – Ako sa vyhnúť krízovým scenárom?

Interná ESG komunikačná stratégia

Externá ESG komunikačno – kreatívna stratégia

Stiahnite si ponuku našich ESG služieb

ESG Award

ESG Award je ocenenie za ESG komunikáciu environmentálne a spoločensky zodpovedných firiem, ktoré vyhlasuje agentúra Seesame v spolupráci s časopisom Forbes.

Aj keď firmy zatiaľ nemajú povinnosť ESG reportovať, už teraz sú na Slovensku firmy, ktoré sa na túto úlohu zodpovedne pripravujú a svoje prvé ESG reporty už majú hotové. Z týchto firiem historicky po prvýkrát vyhlásime TOP komunikátorov ESG tém na Slovensku a udelíme vôbec prvé ESG Award.

Víťazi I. ročníka ESG Award budú vyhlásení na podujatí Forbes Business Fest 30. mája 2024.

https://d3i9l7sj72swdx.cloudfront.net/seesame/2024/05/VLf2Pq0F-snimka-obrazovky-2024-04-12-o-143647.jpg

Metodológia - Ako hodnotíme ESG reporty

Kto bol hodnotený

Ocenenie ESG Award je postavené na hodnotení rozsahu vykazovaných ESG dát a kvality ich komunikácie zo strany spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu. Do porovnávania sú zaradené len tie subjekty, ktoré publikovali samostatný ESG report, resp. správu o udržateľnosti za roky 2020 až 2023, a to vo forme dokumentu alebo internetovej podstránky. V prípade, ak v uvedenom období spoločnosti vydali viaceré reporty, do porovnania je zaradený vždy ten najaktuálnejší.

Kategórie hodnotenia

Do hodnotiaceho modelu vstupujú dáta v štyroch kategóriách – okrem údajov spadajúcich do jednotlivých ESG kategórií (E – environmental, S – social a G – governance) je samostatne posudzovaná aj forma komunikácie reportu a jeho výsledkov, a to v samostatnej kategórii C (communication).

V rámci hodnotenia je pozornosť zameraná predovšetkým na posúdenie, či sa jednotlivé spoločnosti venujú sledovaným témam – reportujú ich, či si v danej oblasti stanovujú ciele a do akej miery vykazujú dosahované výsledky. Medzi vstupné dáta do modelu tiež patrí využívanie štandardov vykazovania, dohľadateľnosť a vizuálna stránka reportu, vizualizácia dát, ako aj externá komunikácia ESG reportu. Posudzovaná naopak nie je kvalitatívna stránka vykazovaných informácií a dát. To znamená, stanovené ciele, dosiahnuté výsledky a prezentované informácie nie sú porovnávané medzi jednotlivými spoločnosťami, prípadne s trhovými a technickými benchmarkami.

Ratingový ESG – C model

V rámci sledovaných ESG – C kategórií sú jednotlivým ukazovateľom pridelené body (zvyčajne od 0-3), a to podľa pevne stanovených pravidiel. Sumárne výsledky v sledovaných parametroch sú následne prevedené na škálu od 0 do 100. Najlepší subjekt v danej kategórii tak dostane 100 bodov a najhorší 0 bodov. Okrem bodov sú jednotlivým kategóriám a ukazovateľom tiež pridelené rôzne váhy. V kategórii C (communication) je hodnotenie vstupných údajov, resp. informácií do určitej miery subjektívne. Aby bol prvok subjektivity eliminovaný, jednotlivé ukazovatele posudzujú vždy najmenej dvaja hodnotitelia. Výsledkom hodnotenia je rating, ktorý odzrkadľuje sumár bodov dosiahnutých jednotlivými spoločnosťami vo všetkých sledovaných kategóriách a identifikuje najlepší ESG report z pohľadu rozsahu a kvality prezentovaných informácií.

Čo sme hodnotili v jednotlivých kategóriách ESG – C?

Environmental

 • Emisie skleníkových plynov (SCOPE 1-3)
 • Spotreba energií
 • Tvorba odpadov
 • Spotreba/manažment vody
 • Nákup materiálov

Social

 • Bezpečnosť, školenia a zdravie na pracovisku
 • Fluktuácia zamestnancov/zamestnankýň
 • Interné prieskumy spokojnosti a spätná väzba v rámci organizácie
 • Diverzita riadiacich orgánov a zamestnaných ľudí
 • Rovnosť príležitostí/odmeňovania
 • Vzťahy s komunitami
 • Vzťahy so zákazníkmi
 • Vzťahy s dodávateľmi

Governance

 • Štruktúra riadiacich orgánov
 • Manažment ESG
 • Etika a etický kódex
 • Korupcia
 • Správanie v súlade s hospodárskou súťažou
 • Daňová a finančná transparentnosť
 • Finančná transparentnosť výsledkov

Communication

 • Externá komunikácia ESG reportu
 • Vizuálna stránka reportu
 • Dohľadateľnosť reportu
 • Využívanie štandardov
Pripravujete sa na ESG komunikáciu alebo už pracujete na novom reporte? Radi vám pomôžeme.
buncakova@seesame.com