SPP a zastavenie dodávok plynu v roku 2009

Príbeh o tom, ako neprísť o dobré meno ani v čase krízy

Prečo

V januári 2009, vôbec po prvýkrát počas existencie tranzitného plynovodu z Ruska, sa Slovensko spolu s ďalšími krajinami ocitlo bez dodávok zemného plynu. Kríza, spôsobená konfliktom medzi Ruskom a Ukrajinou, mala nielen ekonomický rozmer, ale riešenie situácie sa stalo aj politickou otázkou s celospoločenským dosahom. O kríze hovorili naozaj všetci a SPP, ako kľúčový dodávateľ plynu na Slovensku, sa ocitol v centre diania.

Riadenie krízovej komunikácie počas úplného zastavenia dodávok plynu v roku 2009 predstavuje azda najkomplexnejší projekt komunikácie v kríze realizovaný na Slovensku v uplynulých rokoch. A tak, ako každá krízová situácia, aj táto v sebe niesla množstvo komunikačných rizík, a zároveň príležitostí.

Ako

Našou hlavnou úlohou bolo dobre riadenou komunikáciou pomôcť SPP upokojiť v čo najväčšej miere dotknuté cieľové skupiny od domácností až po veľkých odberateľov. Zároveň sme potrebovali vytvoriť zodpovedným manažérom priestor na to, aby mohli pracovať na riešení krízy samotnej. Keďže ku kríze sa vyjadrovalo viacero strán – od dodávateľov, cez odberateľov a médiá až po politikov – kľúčovým pre SPP bolo zabezpečiť poskytovanie presných, aktuálnych a najmä konzistentných informácií.

Sídlo SPP sa na niekoľko týždňov stalo naším vysunutým pracoviskom. Komunikácia prebiehala každý deň podľa presného harmonogramu: ranné stretnutie krízového tímu, spracovanie výstupov z rokovaní, odkomunikovanie nových informácií smerom ku všetkým cieľovým skupinám, nepretržité reagovanie na nové požiadavky médií, zamestnancov a odberateľov.

Počas viac ako dvoch týždňov trvania plynovej krízy sme pomohli pripraviť takmer 30 rozhovorov predstaviteľov SPP v tlačených a elektronických médiách a 15 vystúpení v rozhlasových, TV a online diskusiách. Riešili sme otázky nielen slovenských novinárov, ale aj požiadavky médií zo Škandinávie, Veľkej Británie, Nemecka, Rakúska, Ruska a ďalších krajín. Po skončení krízy bolo zo strany SPP mimoriadne dôležité odkomunikovať verejnosti jasnú víziu ďalších opatrení pre zabránenie vzniku podobnej situácie v budúcnosti.

Jedným z najzásadnejších momentov počas riadenia krízovej komunikácie bolo aktívne zapojenie top manažmentu SPP, ktorý sa okrem riešenia samotnej situácie intenzívne a systematicky venoval aj komunikácii s médiami a verejnosťou. SPP, doteraz vnímaný iba ako veľká neosobná firma, cez nich získal ľudskú tvár, vďaka čomu boli prijímané opatrenia pre ľudí zrozumiteľné a prijateľnejšie.

Čo sme dosiahli

Prieskumy realizované po skončení plynovej krízy potvrdili, že bežní spotrebitelia, rovnako ako aj veľkí odberatelia plynu pochopili vzniknutú situáciu aj nevyhnutnosť krokov uskutočnených zo strany SPP. Prevažná väčšina respondentov zároveň uviedla, že úlohu SPP a jeho akcionárov pri nájdení riešenia a obnovení dodávok plynu považovala za kľúčovú.

Z pohľadu reputácie tak plynová kríza v konečnom dôsledku prispela k zlepšeniu vnímania SPP ako spoľahlivého a zodpovedného dodávateľa a nepoškodila imidž plynu ako spoľahlivého zdroja energie.

69 %
domácností si myslí, že SPP informoval dostatočne
76 %
firiem si myslí, že SPP informoval dostatočne
78 %
domácností súhlasí, že krízu vyriešili zahraniční akcionári SPP
81 %
veľkoodberateľov súhlasí, že krízu vyriešili zahraniční akcionári SPP
4 z 5
firiem si myslia, že SPP je schopná riešiť krízové situácie
vrátiť sa hore
© Seesame 2018